Avis Legal

1. Propietat i finalitat d’aquest lloc web

Aquest lloc web i el seu domini d’Internet (www.sdadv.ad) són propietat de la Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d'Autor i drets Veïns del Principat d'Andorra (en el successiu, “SDADV”), amb domicili social a Edifici Administratiu Prat del Rull, Despatx 2.7, Camí de la Grau s/n, AD500 Andorra la Vella (Principat d’Andorra), amb número de telèfon de contacte + (376) 328 829 i adreça de correu electrònic de contacte  sdadv@sdadv.ad.

La finalitat d’aquest lloc web és la d'informar sobre la SDADV i els drets que aquesta gestiona en general.2. Acceptació dels termes i condicions d’ús d’aquest lloc web

L'accés a aquest lloc web comporta la plena acceptació per part dels seus usuaris dels termes i condicions d’ús establerts en aquest avís legal, així com en la política de privadesa que apareix en el lloc web. Tanmateix, els usuaris s’obliguen a fer un ús diligent d’aquest lloc web, amb subjecció a la legislació vigent, la bona fe i els bons costums, i sense contravenir la moral i l’ordre públic.3. Reserva de la facultat de modificació dels termes i condicions d’ús d’aquest lloc web

La SDADV es reserva la facultat d'efectuar, sense previ avís, en qualsevol moment i amb efectes immediats, les modificacions i les actualitzacions periòdiques que consideri oportunes d'aquest avís legal així com de la política de privadesa que apareix en aquest lloc web. Per tant, la SDADV recomana als usuaris d’aquest lloc web que periòdicament en revisin els seus termes i condicions d’ús i la seva política de privadesa.4. Drets i posicions jurídiques sobre els continguts que integren aquest lloc web

Definició del terme “continguts”:


El terme “continguts” fa referència a tots els continguts que conformen aquest lloc web, entenent-se com a tals, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, el codi font, el disseny i l’estructura de navegació del lloc web, així com els signes distintius, les obres i produccions audiovisuals, les fotografies i els textos que es mostren en el lloc web.

Drets i posicions jurídiques sobre continguts incorporats per SDADV:

Els continguts d’aquest lloc web incorporats per la SDADV són objecte de drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial i/o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic de titularitat de la SDADV o de tercers que li han atorgat les pertinents llicències o autoritzacions. Per tant, l’accés a aquest lloc web no atorga als usuaris cap titularitat ni dret d’ús sobre els referits continguts (mitjançant, entre d’altres, la seva reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o transformació), excepte que la SDADV o els tercers titulars dels drets i/o posicions jurídiques de què es tracti els ho autoritzin expressament bé indicant-ho en aquest lloc web o mitjançant llicències o autoritzacions escrites a l’efecte.

Per tant, la SDADV es reserva la facultat de fer ús de marques d'aigua, dispositius tecnològics o altres mitjans de seguretat que permetin el rastreig o el seguiment en línia dels usos no autoritzats de tals continguts. I, en tot cas, la SDADV es reserva la facultat d'interposar les accions legals que corresponguin contra els usuaris que infringeixin els indicats drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial i/o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic.5. Mecanismes per la notificació de suposades vulneracions de drets i posicions jurídiques d’usuaris o d’altres persones

Qualsevol usuari d’aquest lloc web o qualsevol altra persona que consideri que qualsevol dels continguts d’aquest lloc web està vulnerant els seus drets i/o posicions jurídiques, pot notificar la suposada vulneració a la SDADV, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic: sdadv@sdadv.ad.
Per a una correcta valoració per part de la SDADV, la persona que li enviï una notificació haurà de facilitar la següent informació:

1. Nom complet, adreça postal, telèfon i adreça de correu electrònic de contacte.

2. Explicació detallada de la suposada vulneració de drets i/o posicions jurídiques.

Tanmateix, la persona que enviï una notificació a la SDADV haurà de manifestar els següents extrems:

1. Que la informació inclosa en la notificació és exacta i verdadera.

2. Que és la persona legitimada per a presentar la reclamació.

3. Que en el cas que la SDADV retiri el contingut i després es demostri que la reclamació presentada era falsa o inexacta i/o que la persona que va presentar la reclamació no era la legitimada, la SDADV no serà responsables dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es puguin derivar de la retirada.

La SDADV analitzarà les notificacions que rebi, les valorarà i prendrà una decisió sobre la retirada o no dels continguts de què es tracti. Quan la SDADV consideri que la informació facilitada en una notificació no és suficientment completa i/o clara, entre d’altres, per efectuar una valoració, ho comunicarà per escrit a la persona que li hagi enviat la notificació, instant-la a aportar més informació i/o a fer ús dels mitjans legals al seu abast –com ara, interposar una denuncia davant els òrgans policials o jurisdiccionals adients– a efectes d’esclarir si hi ha hagut o no una vulneració dels seus drets i/o posicions jurídiques.6. Dret d'exclusió

La SDADV es reserva la facultat de denegar o suspendre, sense previ avís i de manera discrecional, en qualsevol moment i amb caràcter definitiu o temporal, l'accés a aquest lloc web a aquells usuaris que incompleixin els seus termes i condicions d'ús.7. Responsabilitats

Conductes dels usuaris d’aquest lloc web:

La SDADV no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de l’incompliment per part dels usuaris dels termes i condicions d’ús d’aquest lloc web.

Altres:
La SDADV no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de la indisponibilitat d'aquest lloc web o dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, control, actualitzacions o manteniment, o per errades degudes al servidor o a tercers intermediaris o proveïdors.

La SDADV no és responsable dels danys i perjudicis causats als usuaris d’aquest lloc web per programes informàtics, virus o altres elements que escapin del seu control.

La SDADV no exerceix cap control sobre els serveis, els continguts i/o altres elements als quals els usuaris d’aquest lloc web puguin accedir a través dels dispositius tècnics d'enllaços, directoris o altres mitjans inclosos en aquest lloc web, hagin estat aquests incorporats per la SDADV o per usuaris d’aquest lloc web. Per tant, la SDADV no és responsable de la disponibilitat tècnica, qualitat o exactitud, entre d’altres, dels serveis, continguts i/o altres elements als quals s’hagi accedit, ni dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es produeixin com a conseqüència del seu ús.8. Autorització d'enllaços

Qualsevol enllaç de tercers a aquest lloc web ha de ser a la pàgina principal, i queden expressament prohibits els enllaços profunds, el “framing” i qualsevol altre aprofitament dels continguts d’aquest lloc web per part de tercers no autoritzats expressament per la SDADV.

Tanmateix, la SDADV prohibeix la creació d'enllaços des de llocs web amb continguts que facin referència a materials xenòfobs, racistes, pornogràfics, de contingut sexual, violents, o de qualsevol altra manera perjudicials per als menors d’edat o contraris a la llei, la bona fe, els bons costums, la moral o l’ordre públic.9. Legislació aplicable i jurisdicció

Els termes i condicions d'ús d’aquest lloc web es regeixen per la legislació andorrana.

En el cas de reclamacions dels usuaris d’aquest lloc web envers la SDADV, els usuaris es sotmeten a la jurisdicció andorrana, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que, conforme a Dret, els pogués correspondre.

En cas de reclamacions per part de la SDADV als usuaris d’aquest lloc web, els usuaris accepten que la SDADV pugui iniciar les accions legals oportunes en aquell fur que consideri més adient.

 Política de privadesa

De conformitat amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, i amb els reglaments que la desenvolupen, s’informa als usuaris d’aquest lloc web de que qualsevol dada de caràcter personal que ens facilitin per mitjà d’aquest passarà a formar part del fitxer denominat “WEB SDADV”, degudament inscrit a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades, de titularitat i gestionat per Societat de Gestió Col•lectiva de Drets d'Autor i drets Veïns del Principat d'Andorra (en el successiu, “SDADV”), i quina finalitat és la de realitzar les tasques pròpies de la gestió col•lectiva de drets de autor i drets veïns duta a terme per la SDADV.
També s’informa als interessats de que la SDADV podrà cedir les seves dades de caràcter personal a altres societats o entitats amb les quals aquesta assoleixi acords de col•laboració o de prestació de serveis en relació amb totes les activitats dutes a terme per la SDADV.
Tanmateix, s’informa als interessats de que per exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició de les seves dades de caràcter personal, caldrà enviar una comunicació escrita dirigida a la SDADV, a l’adreça Edifici Administratiu Prat del Rull. Despatx 2.7, Camí de la Grau s/n, AD500 Andorra la Vella (Principat d’Andorra).

 

02/05/2024
CONCURS PER AL...
Edicte del 22-4-2024 pel qual es convoca un concurs nacional amb caràcter ordinari per a la licitació dels treballs per al desenvolupament del portal web corporatiu de la...
Avís del 27-10-2022 pel qual es convoca l’Assemblea General Extraordinària de la Societat de Gestió de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra...
Nou president.
SDADV
Telèfon: + 376 828692 | E-mail: sdadv@sdadv.ad - mòbil: 376 328829 | Horari d'atenció al públic: dilluns a divendres de 9:00h a 13:30h - 15:00h a 17.00h
Contacte comercial - Telèfon: +376 328677 | E-mail: comercial@sdadv.ad