Drets

D'acord amb el que disposa l'article 9.1 dels estatuts de la SDADV , els seus membres tenen els drets següents:

a) Dret a participar en l'Assemblea General, amb veu i vot.

b) Dret de sufragi, actiu i passiu, en la designació de representants dels membres en el Consell d'Administració.

c) Dret a ser informats sobre la composició dels òrgans de govern i representació de la SDADV , del seu estat de comptes i de l'acompliment de la seva activitat.

d) Dret a rebre, amb la sol·licitud prèvia al Consell d'Administració, còpia de la documentació comptable anual, de les tarifes generals, dels convenis subscrits per la SDADV amb associacions d'usuaris i dels acords que afecten la recaptació i el repartiment de les quantitats recaptades dels usuaris per part de la SDADV.

e) Qualsevol altre dret que resulti d'aquests estatuts o de les disposicions legals d'aplicació.
Comparteix aquest contingut:
Nou president.
AVÍS DE CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’SDADV-23/03/2022 
Convocatòria de l’Assemblea General ordinària de l'SDADV que se celebrarà el dimecres dia 28 d'agost de 2021, a les 19 hores en primera convocatòria i a les 20 hores en segona...
SDADV
Telèfon: +376 828 692 | E-mail: sdadv@sdadv.ad | Horari d'atenció al públic: dilluns a divendres de 9:30h a 13:00h - 15:00h a 19.00h
Contacte comercial - Telèfon: +376 328677 | E-mail: comercial@sdadv.ad