Assemblea General

És l’òrgan de representació de tots els membres de la SDADV.

La Llei i els Estatuts li encomanen les següents competències:

a) Aprovació, a proposta del Consell d’Administració, de la documentació comptable anual, de conformitat amb l’establert en la normativa vigent en matèria de finances i comptabilitat pública.

b) Aprovació, a proposta del Consell d’Administració, dels avantprojectes de pressupostos per a cada exercici, de conformitat amb l’establert en la normativa vigent en matèria de finances públiques.

c) Aprovació, a proposta del Consell d’Administració, de les normes de règim interior que desenvolupin els drets i les obligacions dels membres i qualsevol altre aspecte de la vida de la SDADV. S’exceptua l’aprovació de normes de règim interior relatives als mètodes i les regles de repartiment de les quotes i la remuneració equitativa o simple remuneració, és a dir de les quantitats recaptades dels usuaris per part de la SDADV, i sobre altres aspectes importants de la gestió col•lectiva que, segons l’article 36 de la Llei sobre drets d’autor i drets veïns, del 10 de juny del 1999, són de competència exclusiva del Consell d’Administració. S’exceptua també l’aprovació de les normes de règim interior relatives a la constitució d’un registre de prestacions objecte de drets d’autor i drets veïns gestionades per la SDADV, que faci també referència als autors i a altres titulars de drets en relació amb aquestes, i a l’expedició de certificacions de titularitat a efectes de tracte successiu, igualment de competència exclusiva del Consell d’Administració.

d) Aprovació, a proposta del Consell d’Administració, de les tarifes generals de la SDADV.

e) Aprovació, a proposta del Consell d’Administració, de les modificacions d’aquests estatuts, que posteriorment han de ser sotmeses necessàriament a l’aprovació del Consell General, de conformitat amb el previst en la normativa vigent en matèria de finances públiques.

f) Nomenament i cessament dels representants dels membres de la SDADV en el Consell d’Administració.

g) Confirmació de sancions contra els membres de la SDADV establertes pel Consell d’Administració.

h) Qualsevol altre assumpte que determinin la legislació vigent i/o aquests estatuts.
Comparteix aquest contingut:
Avís del 24-1-2023 pel qual es convoca una plaça pel lloc de treball de Director/a de la Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra...
Avís del 27-10-2022 pel qual es convoca l’Assemblea General Extraordinària de la Societat de Gestió de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra...
Nou president.
SDADV
Telèfon: +376 828 692 | E-mail: sdadv@sdadv.ad | Horari d'atenció al públic: dilluns a divendres de 9:30h a 13:00h - 15:00h a 19.00h
Contacte comercial - Telèfon: +376 328677 | E-mail: comercial@sdadv.ad