Consell d’Administració

És l'òrgan de govern i representació de la SDADV.

La Llei i els Estatuts li encomanen les següents competències:

a) Confecció i presentació a l'Assemblea General, per a la seva aprovació, de la documentació comptable anual de la SDADV , de conformitat amb l'establert en la normativa vigent en matèria de finances i comptabilitat pública.

b) Confecció i presentació a l'Assemblea General, per a la seva aprovació, dels avantprojectes de pressupostos de la SDADV per a cada exercici, de conformitat amb l'establert en la normativa vigent en matèria de finances públiques.

c) Confecció i aprovació de les normes de règim interior relatives als mètodes i les regles de repartiment de les quotes i la remuneració equitativa o simple remuneració, és a dir de les quantitats recaptades dels usuaris per part de la SDADV , i sobre altres aspectes de la gestió col·lectiva que, segons l'article 36 de la Llei sobre drets d'autor i drets veïns, del 10 de juny del 1999, són de competència exclusiva del Consell d'Administració.

d) Confecció i aprovació de les normes de règim interior relatives a la constitució d'un registre de prestacions objecte de drets d'autor i drets veïns gestionades per la SDADV , que faci també referència als autors i a altres titulars de drets en relació amb aquestes, i a l'expedició de certificacions de titularitat a efectes de tracte successiu.

e) Elaboració i presentació a l'Assemblea General, per a la seva aprovació, de les normes de règim interior diferents de les referides en els dos apartats anteriors.

f) Establiment i presentació a l'Assemblea General, per a la seva aprovació, de les tarifes generals de la SDADV.

g) Establiment i aprovació de les quotes dels membres i de les quotes en concepte d'administració o altres de la SDADV.

h) Aprovació dels models de contractes de gestió, i d'altres tipus, que hagin de subscriure els membres de la SDADV.

i) Aprovació dels models de contractes generals amb associacions d'usuaris.

j) Aprovació dels acords de tot tipus, inclosos els de representació recíproca per a la representació al Principat d'Andorra de repertoris, i de suport logístic a nivell nacional i/o internacional, amb entitats i organitzacions amb finalitats anàlogues a les seves, siguin nacionals o supranacionals.

k) Designació i cessació del director de la SDADV , en cas de què el Consell d'Administració consideri escaient comptar amb aquest òrgan.

l) Designació i cessació del president, del vicepresident, del secretari i, si escau, del sotssecretari de la SDADV.

m) Contractació del personal, obres, subministraments i prestacions de serveis en relació amb la SDADV , respectant en tot cas el que estableix la normativa vigent en matèria de finances i contractació pública.

n) Acordar l'admissió i la baixa de membres de la SDADV.

o) Elaboració i proposició a l'Assemblea General, per a la seva aprovació, de modificacions d'aquests estatuts, que posteriorment han de ser sotmeses necessàriament a l'aprovació del Consell General, de conformitat amb el previst en la normativa vigent en matèria de finances públiques.

p) Gestió de la SDADV , fixació de les directrius i control de les inversions financeres, administració del seu patrimoni, i disposició dels seus béns i drets, sempre i quan això no estigui reservat per la Llei de Creació de la SDADV o aquests estatuts a l'Assemblea General, i amb respecte a l'establert en la normativa vigent en matèria de finances públiques i sota la tutela i supervisió de determinats actes per part del Govern segons s'estableix en la Llei de Creació de la SDADV.

q) Dur a terme tota classe d'actes i subscriure tota classe de contractes relatius a l'administració, l'adquisició, l'alienació i el gravamen de qualsevol bé o dret de la SDADV , incloent-hi la sol·licitud de préstecs o crèdits, l'obertura de comptes corrents i la prestació de garanties, sempre de conformitat amb l'establert en la normativa vigent en matèria de finances públiques i sota la tutela i supervisió de determinats actes per part del Govern segons s'estableix en la Llei de Creació de la SDADV.

r) Exercici, amb la màxima amplitud, de la representació legal de la SDADV , en judici i fora d'aquest, i atorgament de poders a tercers, incloent-hi procuradors i advocats.

s) Designació i cessació de representants legals i apoderats de la SDADV , amb les facultats que s'acordin, inclosos els casos en què la SDADV assoleixi contractes amb persones físiques o jurídiques per donar suport logístic a l'administració i gestió dels drets.

t) En general, realització de tot tipus d'actes o negocis jurídics que, al seu criteri, siguin necessaris o convenients per al desenvolupament dels fins de la SDADV , sempre que no siguin contraris al règim jurídic que li és aplicable.

u) Exercici de qualsevol altra facultat que li encomani l'Assemblea General.

v) Decidir sobre qualsevol altre assumpte que li encomani la legislació vigent i/o aquests estatuts.
Comparteix aquest contingut:
Avís del 24-1-2023 pel qual es convoca una plaça pel lloc de treball de Director/a de la Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra...
Avís del 27-10-2022 pel qual es convoca l’Assemblea General Extraordinària de la Societat de Gestió de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra...
Nou president.
SDADV
Telèfon: +376 828 692 | E-mail: sdadv@sdadv.ad | Horari d'atenció al públic: dilluns a divendres de 9:30h a 13:00h - 15:00h a 19.00h
Contacte comercial - Telèfon: +376 328677 | E-mail: comercial@sdadv.ad